• Free Pick-up service
  • Meer dan 30 jaar ervaring
0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - DOBIT NV - BELGIË


1. Deze algemene voorwaarden van DOBIT (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes van DOBIT en op alle overeenkomsten tussen DOBIT en de klant. De klant wordt geacht deze voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden.  Deze Algemene Voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan.  Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien ze uitgaan van vertegenwoordigers van DOBIT, moeten, opdat ze aan DOBIT tegenstelbaar zouden zijn, voorafgaandelijk schriftelijk door DOBIT aanvaard worden.  Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.  

2. De offertes van DOBIT, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden DOBIT niet.  De in de offerte opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van de offerte.  Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan DOBIT ter kennis worden gebracht binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de offerte.

3. Elk order van de klant bindt de klant, doch DOBIT zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van dit order door DOBIT.  Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging van DOBIT dienen door de klant schriftelijk bekendgemaakt te worden binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging. De planning en uitvoering van het order door DOBIT zal slechts een aanvang nemen na betaling van het voorschot zoals dat opgenomen is in de orderbevestiging.

4. De leveringstermijn is degene die wordt vermeld op de orderbevestiging van DOBIT.   Deze leveringstermijn is indicatief en bindt DOBIT in geen geval. De klant zal instaan voor alle vergunningen die vereist zijn voor de levering en de installatie van de goederen die door DOBIT geleverd worden. DOBIT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om schadevergoeding te eisen voor vertraging bij de levering en/of installatie die het gevolg is van het ontbreken van de nodige vergunningen. De klant staat in voor het vrij en bereikbaar maken van de locatie waar de levering en/of installatie dient te geschieden, en zal er voor zorgen dat alle aansluitingen voor de nutsvoorzieningen beschikbaar zijn.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder kosten voor DOBIT, tenzij expliciet anders vermeld.

De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen.

Alle prijzen van DOBIT zijn in €, tenzij expliciet anders vermeld, en zijn exclusief BTW.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag  zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 (tien) % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tevens verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke DOBIT kan laten gelden.  

DOBIT zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verder leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen en/of de reeds geleverde goederen terug te halen, onverminderd het recht van DOBIT om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.         

De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

Ingeval van annulatie van een bestelling door de klant, is DOBIT van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20 % van het factuurbedrag.

6. DOBIT blijft eigenaar van alle door haar geleverde goederen tot algehele en volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Na levering en/of installatie, en tot de overgang van de eigendom van de goederen, zal de klant als een goed huisvader waken over de geleverde goederen.

7. DOBIT zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van DOBIT, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van DOBIT, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DOBIT in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. DOBIT heeft het recht haar verbintenissen onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden ingeval (1) van wanprestatie van de klant, zoals doch niet beperkt tot het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; (2) ingeval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of het gerechtelijke akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan.

9. DOBIT is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade.  In geen geval zal DOBIT aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van DOBIT, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde.

In geen geval zal DOBIT aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.

Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van DOBIT tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

10. Alle klachten betreffende niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de levering en/of installatie aan DOBIT te worden gemeld.  Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen binnen de acht dagen na de ontdekking ervan middels aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van DOBIT.

11. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen DOBIT en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van  geschillen  zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSHOP

Accounts:

De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij de toegang tot accounts en wachtwoorden niet zal misbruiken. De Klant gaat ermee akkoord dat alleen hij/zij het wachtwoord zal gebruiken en dat hij/zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen zal nemen om dit geheim te houden.

Bevoegdheid om een contract aan te gaan:
De Klant verklaart tegenover DOBIT dat hij/zij in het land waar hij/zij verblijft, wettelijk meerderjarig is en/of dat de werkgever de Klant geautoriseerd heeft om deze site te gebruiken.
 
Typografische fouten:
Indien een product wordt vermeld met een verkeerde prijs of onjuiste informatie als het gevolg van een typografische fout of fout in de prijs- of productgegevens, hebben wij het recht om bestellingen voor dergelijke producten te weigeren of te annuleren. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en ten laste van je creditcard is gebracht. Als de aankoop al ten laste van je creditcard is gebracht en je bestelling wordt geannuleerd, zullen we het desbetreffende bedrag onmiddellijk terugboeken naar je creditcard.
 
Koppelingen:
Deze Site kan koppelingen bevatten naar andere websites op het internet die het eigendom zijn van en worden beheerd door derden. De Gebruiker erkent dat DOBIT het beheer en de inhoud op of bereikbaar via een dergelijke website niet ondersteunen en er niet verantwoordelijk voor zijn.
Inhoud van derden:
Als onderdeel van deze Site kan inhoud van derden beschikbaar worden gesteld. We denken dat deze inhoud betrouwbaar is, maar we garanderen niet dat die inhoud nauwkeurig of volledig is.
 
Aanvaarding bestelling:
Het staat DOBIT vrij om de betalingsvoorwaarden vast te stellen en voorwaarden overeen te komen. De betaling dient te geschieden met een creditcard of een andere geregelde betaalwijze die acceptabel is voor de online winkel. De ontvangst van een elektronische of andere bevestiging van de bestelling betekent niet dat wij de bestelling hebben aanvaard, en evenmin vormt dat een bevestiging van de bestelling of ons aanbod om te verkopen. We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelling te aanvaarden of af te wijzen of om de bestelde hoeveelheid om welke reden dan ook te beperken. Indien de betaling is verricht met een creditcard, moet die betaling worden goedgekeurd door de financiële instelling die de creditcard heeft afgegeven en we zijn op geen enkele manier aansprakelijk als een dergelijke financiële instelling de creditcard om welke reden dan ook weigert te accepteren of te honoreren. Het staat ons vrij om te eisen dat bestellingen die een bepaald bedrag overschrijden, vooraf door ons worden goedgekeurd. We kunnen ook aanvullende verificatie of informatie vereisen voordat een bestelling wordt aanvaard.
 
Prijzen, verzend- en verwerkingskosten:
Alle prijzen die worden vermeld op deze website zijn exclusief BTW, verzendkosten en eventuele recyclage of andere toeslagen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.  Afzonderlijke bijkomende kosten zullen worden aangegeven bij de afrekening en op de factuur, inclusief eventuele aanvullende kosten, toeslagen, belastingen of toeslagen voor internationale zendingen.
 
Omzetbelasting en andere belastingen:
Voor leveringen binnen bepaalde staten en landen moeten we omzetbelasting inhouden en dergelijke belastingen worden automatisch in rekening gebracht en ingehouden. Tenzij de gebruiker ons voorafgaand aan onze aanvaarding van de bestelling een geldig en correct certificaat levert voor belastingvrijstelling die van toepassing is op de locatie waarnaar het product wordt verzonden, is de gebruiker verantwoordelijk voor omzetbelasting en andere belastingen die op de bestelling van toepassing zijn en die niet door ons worden geïnd.
Productbeschikbaarheid:
Hoewel DOBIT zijn uiterste best doet om de levertermijnen zo kort mogelijk te houden, kunnen we de productbeschikbaarheid niet garanderen en is het mogelijk dat producten niet direct kunnen worden geleverd. We behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, de beschikbaarheid van producten te herzien, te onderbreken of te stoppen of om een bestelling te annuleren. Als er sprake is van een herziening, onderbreking of stopzetting, kunnen we, naar ons goeddunken, producten verzenden die substantieel een vergelijkbare functionaliteit en vergelijkbare specificaties hebben als de bestelde producten of je bestelling annuleren.
 
Naleving van wetten:
De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij zorg zal dragen voor de naleving van alle toepasselijke wetten, decreten, verordeningen en regelingen met betrekking tot het gebruik van deze Site en de aanschaf van producten of services via deze Site. Het staat ons vrij om, naar eigen goeddunken, werkelijke of vermoede overtredingen te rapporteren bij ordehandhavende diensten of de geschikte autoriteiten. Als wij ons bewust worden, middels een klacht of anderszins, van een potentiële of vermoedelijke overtreding van deze Voorwaarden, kunnen we (zonder dat we daartoe verplicht zijn) een onderzoek instellen om de aard en de reikwijdte van de vermoedelijke overtreding te bepalen en de juiste maatregelen te treffen. Gedurende een dergelijk onderzoek kunnen we de levering van services aan een klant die wordt onderzocht, opschorten. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij ten volle zal meewerken aan een dergelijk onderzoek. Hij erkent dat overtredingen van de Voorwaarden kunnen leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolging.
 
Naleving van het retourbeleid:
De gebruiker gaat akkoord met de naleving van het beleid aangaande retourzendingen van producten die zijn aangeschaft via deze Site en stemt ermee in dat hij door dit beleid gebonden bent. Ons huidige retourbeleid (te vinden in de RMA voorwaarden in de sectie Support van deze DOBIT website - www.dobit.com) wordt geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden.
 
Beëindiging van gebruik:
DOBIT kan de toegang tot en gebruik van deze Site (of een deel daarvan) zonder kennisgeving opschorten of beëindigen op grond van gedrag waarvan wij denken dat het verstorend werkt voor deze Site of dat een overtreding vormt van toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden.
 
Algemene verkoopsvoorwaarden:
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden en zijn van toepassing op alle verbintenissen en verkopen gesloten via deze Site. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden voor DOBIT NV en DOBIT BV
 
Juridisch:
Deze website valt onder het Belgisch recht en de rechtbank van Turnhout is hiervoor exclusief bevoegd.
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - DOBIT BV - NEDERLAND


Klik hier om onze algemene voorwaarden voor Dobit BV (Nederlandse vennootschap) te downloaden

Klantenservice

We helpen u graag verder

Stel uw vraag
Blijf op de hoogte van onze laatste promoties

Bedankt om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Dit emailadres is al geregistreerd voor de nieuwsbrief

BELGIë DOBIT nv
Industrielaan 6
2250 Olen
info@dobit.be
NEDERLAND DOBIT bv
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
info@dobit.nl
DUITSLAND DOBIT GmbH
Oppenhoffallee 143
52066 Aachen
info@dobit.com
Copyright © DOBIT GMBH 2024

Kies uw land en taal

Product vergelijking (0)

Bezig met verwerken Even geduld aub, uw selectie wordt verwerkt.